Foto: Ilustracija

Grad Bjelovar objavio je javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za nekretninu u svom vlasništvu, a riječ je o oranici od gotovo 1000 četvornih metara koja se prodaje po početnoj cijeni od 20 tisuća kuna.

Pravo na sudjelovanje

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojima Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu o stjecanju nekretnina te pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Jamčevina se uplaćuje u visini od 10 posto od početne kupoprodajne cijene nekretnine, na račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242-OIB. Presliku dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.

Javno otvaranje ponuda

Nakon odabira ponuditelja, navode iz Grada, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku od 30 dana od konačne Odluke o odabiru najboljeg ponuditelja.

Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe dostavom zapečaćenih pisanih prijava na adresu Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom ”ne otvaraj–Javni poziv za prodaju nekretnina k.č.br. 1255/2, k.o. Prgomelje.

Rok za podnošenje ponuda je 24. svibnja do 15 sati, dok je javno otvaranje ponuda zakazano za idući dan u podne. Više detalja o natječaju možete pronaći ovdje ili na telefon 043/622–054 ili 043/622–056. (ika)

Comments

comments