REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000138
URBROJ: 2103/01-06/6-18-0005
Bjelovar, 07.12.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VODNE USLUGE d.o.o., HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav javne odvodnje Grada Bjelovara, Ulica Ivana Pernara i Ulica Ferde Gassmanna u Trojstvenom Markovcu, 2. skupine,

    na katastarskim česticama 813, 153/13, 179/1 i 152/1 k.o. Trojstveni Markovac u Trojstvenom Markovcu, Ulica Ivana Pernara i Ulica Ferde Gassmanna.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.12.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Comments

comments