REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA : 350-02/17-01/8
URBROJ : 2103/01-01-18-67
Bjelovar , 2. ožujka 2018.

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17) (dalje : Uredba), mišljenja o provedenom postupku Bjelovarsko-bilogorske županije, -Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj, klasa : 351-03/18-01/13, ur.broj : 2103/1-07-18-2 od 27. veljače 2018. i članka 45. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13 i 1/18), nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara (dalje : izmjena Plana), Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je :

ODLUKU
KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI
STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA
III. (CILJANE) IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA BJELOVARA

Članak 1.

(1) Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je Odluku o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš izmjene Plana, klasa: 350-02/17-01/8, ur.broj: 2103/01-01-17-36 od 27. prosinca 2017. godine.

(2) Odluka o počinjanju postupka iz stavka 1. ovog članka, temelji se na članku 5. Uredbe i mišljenju Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj, klasa : 351-03/17-01/66, ur.broj : 2103/1-07-17-2 od 12. prosinca 2017.

Članak 2.

(1) Razlozi radi kojih se radi izmjena Plana navedeni su Odluci o izradi izmjene Plana („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 1/18).

(2) Izmjene Plana se rade kao ciljane, a odnose se isključivo na izmjene dijelova tekstualnog i grafičkog dijela GUP-a grada Bjelovara u svrhu ostvarivanja preduvjeta za realizaciju pojedinih gospodarskih i razvojnih projekata Grada Bjelovara.

(3) Predviđene izmjene Plana:

 1. prenamjena područja BIM d.o.o. (bivša klaonica “Bilogora”) u ulici Male Sredice u industrijsku namjenu (I), ukidanje obveze izrade urbanističkog plana uređenja UPU-9 i ukidanje planiranih prometnih površina u zoni industrijske namjene, sve prema zahtjevu KONZUM d.d
 2. ukidanje obaveze izrade urbanističkih planova uređenja UPU-13 i UPU-28 vezano na potrebe širenja tvrtki KRONOSPAN CRO d.o.o. i GAŠPARd.o.o. koje će biti moguće direktnom provedbom GUP-a,
 3. usklađenje režima zaštite nepokretne kulturne baštine prema posebnim uvjetima Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Bjelovaru
 4. ostale izmjene ažuriraju plan postojećim odnosno budućim stanjem u prostoru (legalizacije u zelenoj zoni gdje su izgrađeni stambeni objekti, mogućnost izgradnje novih višestambenih zgrada uz postojeće).

Članak 3.

(1) Prema Odluci iz članka 1. ove Odluke Grad Bjelovar je proveo propisani postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš radi izrade izmjene Plana.

Članak 4.

(1) U postupku Ocjene, Grad Bjelovar je zatražio mišljenja o mogućem utjecaju na okoliš izmjene Plana, od tijela i osoba određenih posebnim propisima te od susjednih jedinica lokalne samouprave.

(2) Propisan je rok za očitovanje od 30 dana od zaprimanja zahtjeva.

(3) Mišljenja su zatražena od :

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80. Zagreb,
 2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Radnička cesta 80. Zagreb,
 3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80. Zagreb,
 4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 6., Bjelovar,
 5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,
 6. Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Dr.A.Starčevića 8. Bjelovar,
 7. Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Dr. A.Starčevića 8, Bjelovar,
 8. Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Matice hrvatske 15., Bjelovar,
 9. Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, J. Jelačića 2. Bjelovar,
 10. Hrvatske ceste d.o.o., TI Bjelovar, J. Jelačića 2., Bjelovar,
 11. Hrvatske vode, VGI za mali sliv “Česma-Glogovnica”, V. Lisinskog 4c,. Bjelovar,
 12. HAKOM, Ul. R.F. Mihanovića 9. Zagreb,
 13. HEP-ODS, Elektra Bjelovar, Ul. P.Biškupa 5., Bjelovar,
 14. Vodne usluge d.o.o., F. Livadića 14a., Bjelovar,
 15. Komunalac d.o.o., F. Livadića 14a., Bjelovar,
 16. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Bjelovar, Trg A.G,Matoša 1., Bjelovar,
 17. Bjelovarsko-bilogorske vode, Ul. Dr A.Starčevića 8., Bjelovar ,
 18. Zavod za prostorno uređenje BBŽ, Trg E. Kvaternika 13., Bjelovar,
 19. Općina Rovišće , Trg hrvatskih branitelja 2., 43.212 Rovišće
 20. Općina Kapela , Bilogorska 90., 43.203 Kapela
 21. Općina Veliko Trojstvo , Braće Radić 28., 43.226 Veliko Trojstvo

(4) Zaseban zahtjev obzirom na ekološku mrežu upućen je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80. Zagreb,

(5) Mišljenja su dostavili slijedeća javno pravna tijela sa stavom da :

Zatraženo :Potrebna SUO :
  
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80. ZagrebNE
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Radnička cesta 80. ZagrebNIJE NADLEŽAN
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, NIJE NADLEŽAN
7. Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Dr. A.Starčevića 8, BjelovarNE
9. Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, J. Jelačića 2. BjelovarNE
10. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3. ZagrebNE
12. HAKOM, Ul. R.F. Mihanovića 9. Zagreb,NIJE NADLEŽAN
13. HEP-ODS, Elektra Bjelovar, Ul. P.Biškupa 5., BjelovarNE

(6) Ostala javnopravna tijela, kojima je upućen zahtjev za sudjelovanje u predmetnom postupku, nisu se očitovale. Sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, smatra se da prema posebnom propisu, nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih uz zaštitu okoliša koje bi bilo potrebno uvažiti pri izmjeni Plana.

Članak 5.

Izmjena Plana nije u suprotnosti s važećim Prostornim Planom Bjelovarsko bilogorske županije i Prostornim planom uređenja Grada Bjelovara.

Članak 6.

Nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene, smatra se da donošenje izmjene Plana, ne može imati negativan odnosno značajan utjecaj na okoliš, te da nije potrebno provesti postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjenu Plana.

Članak 7.

Grad Bjelovar će informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe, kojima je uređeno informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” i web stranici Grada Bjelovara.

GRADONAČELNIK

Dario Hrebak

 

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara

Comments

comments