Fotokreativa: Bjelovar.live

Grad Bjelovar, odnosno tvrtka Terme Bjelovar d.o.o., raspisala je javni natječaj za imenovanje direktora, odnosno člana uprave.

To je potez kojim situacija oko budućih Toplica postaje ozbiljna, a traži se osoba koja će dobiti mandat na četiri godine i upravljati budućim Bjelovarskim toplicama.

 

Kako se radi o projektu u koji će se realno uložiti oko 300 milijuna kuna, od osobe koja će njime upravljati se očekuju vrhunske menadžerske vještine i potrebno iskustvo na rukovodećim pozicijama.

Konkretno traži se minimalno 10 godina radnog iskustva i pet godina provedenih na rukovodećim pozicijama, odnosno na poslovima koji su povezani s onime što će se događati u budućim Bjelovarskim toplicama.

Kako je riječ o projektu generacije u bjelovarskoj Gradskoj upravi ne kane popustiti eventualnim pritiscima i lobiranju, tako da na čelno mjesto Termi Bjelovar žele postaviti dokazanu sposobnu osobu.

Babe, stričevi i stranačke iskaznice u ovom slučaju nisu u modi, no ostaje pitanje hoće li se na poziv javiti kandidati koji ispunjavanju tražene uvjete. (dv)

Kompletan tekst natječaja donosimo u nastavku.

Na temelju Odluke Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Terme Bjelovar d.o.o. o raspisivanju javnog natječaja za člana uprave – direktora društva s ograničenom odgovornošću Terme Bjelovar d.o.o., Skupština Društva objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA IZBOR ČLANA UPRAVE – DIREKTORA DRUŠTVA

S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TERME BJELOVAR d.o.o.

Kandidat za člana uprave – direktora Društva mora osim općih uvjeta ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij društvenog ili tehničkog smjera,

– najmanje deset godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,

– radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova te naročito istaknuti rezultati u organizaciji rada i vođenju poslova,

-da se kao fizička osoba ne bavi samostalno ili u zajednici s drugim osobama djelatnošću koja je konkurentna djelatnošću trgovačkog društva,

– da nije član konkurentskog trgovačkog društva ili njegovog organa, da nije prokurist ili namještenik u takvom društvu, ili da ne radi za takvo društvo temeljem neke druge osnove,

-nepostojanje sukoba interesa u skladu s posebnim propisima koji uređuju sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti,

-nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:

-da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju  kazne


– da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana

-nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju  kaznenog naloga te nepostojanje  nepravomoćne presude

-aktivno znanje rada na računalu

-znanje najmanje 1 ( jednog) stranog jezika

-položen vozački ispit B kategorije

-dostaviti prijedlog programa poslovanja za četverogodišnje razdoblje za trgovačko društvo Terme Bjelovar d.o.o.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj Javni natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), kandidati za člana uprave- direktora Društva su obvezni priložiti:

– životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih uvjeta iz ovog Natječaja,

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ovjerena kod javnog bilježnika), a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske obvezan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske,

– dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme,

– potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim mjestima do sada imao najmanje pet godina radnog iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe,

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj,

– izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj,

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava),

– dokaz o položenom ispitu za vozača B kategorije motornih vozila,

– prijedlog programa poslovanja za četverogodišnje razdoblje za društvo Terme Bjelovar d.o.o., treba odražavati pogled kandidata na poslovanje i razvoj Društva tako da pozicionira Društvo u okviru njegovih osnovnih djelatnosti te određuje viziju, strateške pravce i ciljeve razvoja, s naglaskom na održivosti poslovanja (materijalna i ljudska komponenta), povećanju učinkovitosti i kvalitete usluga te rješavanju rizika koji utječu na poslovanje. Prijedlog programa poslovanja i razvoja temelji se na javno dostupnim podacima i informacijama o trgovačkom društvu Terme Bjelovar d.o.o..

Član uprave-direktor Društva imenuje se na mandat od četiri godine uz obvezni probni rok od tri mjeseca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19 i 84/21), dužan se u prijavi pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju uz prijavu je dužan priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), obvezni su uz prijavu na ovaj Natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijavom na ovaj Natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na Natječaj, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu izbora kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima Natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe i zaštiti podataka (Narodne novine, broj: 42/18).

Javni natječaj će se objaviti na službenim internetskim stranicama Grada Bjelovara www.bjelovar.hr i službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 10 (deset) dana od dana objave Javnog natječaja, osobno ili poštom preporučeno na adresu:

TERME BJELOVAR d.o.o.

Trg Eugena Kvaternika 2

43000 Bjelovar

s naznakom : „Prijava na javni natječaj – za člana uprave – direktora – ne otvarati“ .

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom Javnom natječaju.

Na ovaj Javni natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz ovog Natječaja i čije su prijave pravovremene i potpune će biti proveden usmeni razgovor, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem kontakt broja telefona ili elektroničke adrese.

Provođenjem usmenog razgovora s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova te poznavanje korporativnog upravljanja.

Kandidat koji nije pristupio usmenom razgovoru više se ne smatra kandidatom u postupku.

Po završetku ovog Natječaja, kandidati će biti obaviješteni o rezultatima.

Terme Bjelovar d.o.o. zadržavaju pravo ne odabrati nijednog kandidata i pravo poništenja Natječaja bez posebnog obrazloženja.

Riječi i pojmovi, korišteni u ovom Natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Broj: 10-22-5

Bjelovar, 01. kolovoza 2022.

Predsjednik Skupštine

Gradonačelnik

Dario Hrebak

Comments

comments