REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000017
URBROJ: 2103/01-06/12-17-0005
Bjelovar, 22.03.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a

– dostavlja se

  1.  Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    1. građenje građevine -zamjenske građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – kanalizacijska mreža Ulice Don Frane Bulića, 2. skupine,
      na katastarskim česticama k.č.br. 5948 (3288/1) i 5945/1 (3277/1) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Ulica Don Frane Bulića).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  03.04.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28.
  3. Stranka u postupku građevinske dozvole za provedbu zahvata od interesa za Republiku Hrvatsku je investitor te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.
  4. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  5. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

Comments

comments